AKTUELNO

Svaki sedmi penzioner je u invalidskoj penziji ukoliko se uzmu u obzir dva podatka - 1,7 miliona koliko penzionera imamo ukupno i oko 233.000 penzionera koliko ih je do decembra 2023. godine steklo pravo na invalidsku penziju.

Prosečna invalidska penzija, prema izveštaju PIO Fonda za decembar 2023. godine, u Srbiji je oko 36.802 dinara. Dakle sa januarskim povećanjem, prosečna invalidska penzija u Srbiji se penje na 42.248 dinara.

Pravo na invalidsku penziju imaju svi za koje se utvrdi da je gubitak radne sposobnosti nastao do neophodnih godina za starosnu penziju. Takođe, pravo na invalidsku penziju se ostvaruje:

- Ako je uzrok invalidnosti povreda na radu ili profesionalno oboljenje, bez obzira na dužinu staža i

- Ako je invalidnost posledica bolesti ili povrede van rada, potrebno je najmanje pet godina radnog staža osiguranja.

Izuzetak od ovog pravila su svi oni osiguranici kod kojih je invalidnost nastala pre 30. godine života, tj:

- Do 20 godina je potrebna najmanje jedna godina staža osiguranja;

- Do 25 godina dve godine staža osiguranja i
- Do 30 godina su potrebne 3 godine staža osiguranja.

Evo kako izgleda procedura dobijanja invalidske penzije

Kada je u pitanju invalidska penzija bolesti zbog koje osiguranik podnosi zahtev podležu proceni organa veštačenja koji svojim nalazom, mišljenjem i ocenom, u skladu sa Pravilnikom o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidno osiguranje. Kada je u pitanju invalidska penzija uslovi propisuju da se ona isplaćuje do dana prestanka osiguranja.

Takođe, kada je u pitanju invalidska penzija dijagnoza može da se utvrdi i nakon prestanka osiguranja, odnosno da invalidnost postoji i pre podnošenja zahteva. U tom slučaju, penzija se isplaćuje od dana nastanka invalidnosti, ali najviše za šest meseci od dana podnošenja zahteva za invalidsku penziju.

Procedura je ukratko sledeća: osiguranik podnosi zahtev filijali RFPiO da se utvrdi invalidnost na osnovu profesionalnog oboljenja. Prilikom veštačenja koristi se medicinska dokumentacija zdravstvenih ustanova. Medicinska dokumentacija koja se podnosi uz predlog za utvrđivanje invalidnosti obuhvata: – otpusne liste; – specijalističke nalaze; – dijagnostičke testove; – laboratorijske nalaze. Medicinska dokumentacija podnosi se u originalu ili overenoj fotokopiji.
Šta je sve potrebno od dokumentacije za invalidsku penziju?

Prilkom podnošenja prijave, potrebno je priložiti i sledeća dokumenta:

- Obrazac br. 1. izdat od strane izabranog lekara, sa originalnom medicinskom dokumentacijom (specijalistički nalazi, snimci, otpusne liste i dr);

- Potvrdu o radnom mestu sa opisom poslova koje osiguranik obavlja u momentu podnošenja zahteva;

- Prijavu o povredi na radu, ukoliko je osiguranik pretrpeo povredu na radu;

- Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopiju vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka);

- Dokaz o korišćenju prava, odnosno evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje;

- Fotokopiju lične karte ili uverenje o prebivalištu (dokaz kojim se potvrđuje identitet i

- Fotokopiju zdravstvene knjižice;

- Dokaze o stažu osiguranja navršenom u Republici Srbiji – zaključena radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu ili overenoj fotokopiji;

- Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje ili savez (za period do 31. decembra 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (za period od 01. januara 2006. godine.)

- Uverenje Poreske uprave o plaćenom doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje (sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa) za period obavljanja samostalne delatnosti. Ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. decembra 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. avgusta 2004. godine);

- Uverenje Poreske uprave o plaćenom doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje (sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa) izdato za period obavljanja poljoprivredne delatnosti i

Dokaz o stažu u inostranstvu.