AKTUELNO

Priliku za prvo radno iskustvo kroz program "Moja prva plata", koji se realizuje već tri godine, do sada je dobilo više od 25.000 mladih u Srbiji koji su na ovaj način došli do prvog zaposlenja.

Prvi javni poziv za realizaciju ovog programa podsticanja zapošljavanja mladih objavljen je u avgustu 2020. godine kada je zaposlenje dobilo oko 7.500 kandidata, drugi u avgustu 2021. godine sa oko 8.500 kandidara i treći u avgustu 2022. godine kada je do prvog posla došlo 9.387 mladih, rečeno je Tanjugu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Veliki broj poslodavaca se odazvao na poziv i oglasio pozicije za radno angažovanje mladih u svojim kompanijama.

Posmatrajući obrazovnu strukturu učesnika programa, u program su se uključivali pretežno nezaposleni sa srednjim obrazovanjem (više od 70 odsto), a nezaposleni sa visokim obrazovanjem su imali učešće do 30 odsto.

Pored novčane naknade koju isplaćuje Nacionalna služba, jedan broj poslodavaca je iskoristio mogućnost isplate dodatnih sredstava kandidatima na osposobljavanju.

Prateći realizaciju i efekte programa utvrđeno je da učešće u programu ima pozitivne efekte na zapošljavanje mladih.

Od uključenih polaznika programa u 2020. godini nakon završetka programa, oko 50 odsto je dobilo svoje prvo zaposlenje, dok je kod polaznika programa iz 2021. godine za sada taj procenat preko 35 odsto, efekti se i dalje prate i očekuje se da će dostići nivo prethodnog ciklusa.

Jedan broj je zasnovao radni odnos kod poslodavaca koji su ih uključili u program, a ostali su zasnovali radni odnos kod drugog poslodavca.

Od broja polaznika koji su zasnovali radni odnos najveći broj je mladih sa visokim obrazovanjem.

Ideja o pokretanju obrazovnog programa pod nazivom "Moja prva plata" za nezaposlene mlade nastala je u vreme pandemije Kovida 19 tokom 2020. godine, kada je trebalo brzo i efikasno odgovoriti na novonastale potrebe na tržištu rada, kako situacije u poslovanju poslodavaca tako i potreba mladih nezaposlenih, bez radnog iskustva, koji su završili proces obrazovanja i ulaze na tržište rada.

Osim nepostojanja zakonskog osnova, ujedno je i ekonomski neopravdano da se mladi koji su u procesu sticanja diploma u okviru visokog obrazovanja osposobljavaju za rad na poslovima za koje je potreban niži nivo kvalifikacija.

Prvi put jedan program je postao dostupan zainteresovanim poslodavcima i nezaposlenima korišćenjem veb portala.

Time je postignuta najveća prednost programa "Moja prva plata", a to je visok stepen transparentnosti i dostupnosti informacija i mogućnosti za radno angažovanje mladih na teritoriji celokupne Srbije.

Informisanje, prijavljivanje, konkurisanje, povezivanje i druge aktivnosti su realizovane kroz ponuđena rešenja elektronskim putem dizajniranjem sajta i IT podrške.

Mladima je data mogućnost da biraju poslove u oblastima u okviru ili van svoje kvalifikacije.

Na tržištu rada je sve veći broj poslova koji po svojoj složenosti zahtevaju kandidate na određenom nivou obrazovanja i po svojim zahtevima nisu orjentisani na konkretnu struku, već često zahtevaju različita znanja i veštine iz više oblasti obrazovanja i rada.

Ova prednost programa dozvolila je kandidatima veći izbor potencijalnih radnih pozicija i mogućnost rada u drugim sferama u odnosu na njihovo obrazovanje.

Jedan od poslodavaca, koji u poslednje tri godine koristi program Moja prva plata Nacionalne službe za zapošljavanje, jeste i "Tester-al“ DOO iz Jagodine.

Poslodavac je kroz programa "Moja prva plata" ukupno angažovao 13 ljudi, od kojih je sa sedam poslodavac zasnovao radni odnos, dok su 4 lica trenutno angažovana po programu iz 2022. godine.

Generalni direktor Sanja Stanimirović je rekla da je podrška države i Nacionalne službe za zapošljavanje kroz program "Moja prva plata" je od velike važnosti za njihovi kompanijuu.

"Jasno koncipiran metod obuke i stručnog usavršavanja mladih ljudi bez poslovnog iskustva primenjuje se kroz navedeni program od samog početka. Tester al doo i treći put aktivno učestvuje u navedenom programu. Benefiti koji se ostvaruju pored finasijske podrške su upravo i dobra selekcija i izbor budućih kadrova za kompaniju. Iz dosadašnjeg iskustva kroz prethodno dva završena programa, pokazalo se kao dobar metod gde je velika većina polaznika zasnovalo i radni odnos, rela je ona.

Kako kaže, metodologija stručnog usavršavanja i mentorski pristup prema korisnicima programa Moja prva plata omogućuje da se mladi ljudi bez radnog iskustva brzo integrišu u poslovni svet, prihvatajući kompanijsku kulturu i profesionalni kodeks.

"Kompanija Tester-al doo i ja kao generalni direktor lično izražavam veliku zahvalnost Nacionalnoj službi za zapošljavanje što svojim delovanjem pomaže kako u izboru i selekciji kandidata, tako i u finansijskom smislu", navela je ona.

Lazar Tomić, koji je nakon završenog programa Moja prva plata, zasnovao radni odnos u kompaniji je rekao da mu je program Nacionalne službe za zapošljavanje Moja prva plata omogućio da nakon završene srednje škole zasnuje radni odnos.

"Mentori i ostale kolege koje su aktivno učestvovale u mojoj obuci i stručnom usavršavanju u mnogome su pomogli da brže razumem poslovni svet i obaveze. Kao korisnik navedenog programa uvideo sam svoju šansu da zasnujem radni odnos u kompaniji Tester-al doo. Ovim putem se zahvaljujem mentorima i rukovodiocima što su u meni prepoznali kadar koji im je potreban, trudio sam se da savladam veštine rada i brzo se uklopim u tim. Zahvaljujem Nacionalnoj službi i na finansijskoj podršci koja mi je puno značila dok je sam program bio aktivan", istakao je Tomić.

Kaže da je nakon završenog programa 15.09.2022. zasnovao radni odnos u kompaniji Tester-al doo i da je izuzetno zadovoljan.